.

 

GÖKOVA-Akyaka'yı Sevenler Derneği'nden

Sicil No: 48 - 06 - 048

AKYAKA - 48650 - ULA

HABERLER AĞUSTOS 1994

Sayın Üyemiz,

Yönetim Kurulumuz, 29 Temmuz 1994 tarihinde yaptığı toplantısında, dördüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2 Eylül 1994 Cuma günü saat 16.30'da, Akyaka Beldesi Remzi Erdoğan Belde Cafeteria'da yapılmasını; çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının yeter sayı aranmaksızın, 9 Eylül Cuma günü aynı yer ve saatte yapılmasını 51 no ile karara bağlamıştır.

Üye sayımız 124'e ulaştığından ilk toplantıda çoğunluğu sağlamamız zordur. Bundan dolayı, aidat borçlarını ödemiş bütün üyelerimizin ikinci toplantının yapılacağı 9 Eylül 1994 Cuma günü saat 16.30'da, Akyaka Beldesi Belde Cafeteria'da bulunmalarını önemle rica ederiz.

Toplantıya hazırlık olması bakımından:

- Gündemimiz,

- Faaliyet raporumuz,

- Denetici raporlarımız,

- Bütçe raporumuz,

- 1993 yılı kesin bütçemiz,

- 1994 yılı tahmini bütçemiz,

- 1994 yılı ara bütçemiz,

- Üye Listemiz,

- Protokol,

ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Sayı: 94/38 08.08.1994

Konu: Genel Kurul İlanı

GÖKOVA-Akyaka'yı Sevenler Derneği

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Olağan Genel Kurul İlanı

Yönetim Kurulumuzun 29 Temmuz 1994 tarih ve 51 nolu kararı ile, derneğimizin dördüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2 Eylül 1994 Cuma günü saat 16.30'da, Akyaka Beldesi Remzi Erdoğan Belde Cafeteria'da, aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, 9 Eylül Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Aidatlarını ödemiş tüm üyelerimizin hazır bulunmaları önemle duyurulur.

Aydın TURUNÇ

Derneği Başkanı

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama.

2. Genel kurul divanı teşkili. (1 divan başkanı, 1 başkan vekili, 2 yazman).

3. Yönetim ve denetim kurulları faaliyet ve hesap raporlarının okunması ve görüşülmesi.

4. Yönetim de denetim kurullarının aklanması.

5. Gelecek dönem tahmini bütçesinin okunması, görüşülmesi, oya sunulması.

6. Dilekler

7. Organ seçimleri (gizli oyla)

a) Yönetim Kurulu (7 asil ve 7 yedek)

b) Denetim Kurulu (3 asil ve 3 yedek)

c) Onur Kurulu (5 asil ve 5 yedek)

8. Kapanış

Sayfa başına

GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ 1993 YILI FAALİYET RAPORU

Sayın Üyelerimiz,

üçüncü yılını doldurmuş olan derneğimizin, dördüncü Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu olarak hepinizi saygı ile selamlar, toplantımıza katıldığınız için teşekkürlerimizi sunarız.

Derneğimizin üye sayısının 124 olmasına karşın, üyemiz, Nisan ve Temmuz aylarında posta ile yolladığımız uyarı mektuplarımıza ve belediye hoparlöründen yapılan duyurumuza rağmen, üyelik aidatlarını ve geçmiş yıllara ait borçlarını ödemediklerinden, tüzüğümüzün 7. ve 13. maddelerinden ötürü, Genel Kurulumuza katılma haklarını kaybetmişlerdir.

Bu üyelerimizin, önümüzdeki dönemde, aidat borçlarını ödeyeceklerini ummaktayız. Onları tekrar aramızda görmek istiyoruz.

Bütün üyelerimizden, üye sayımızı arttırmada, yönetime yardımcı olmalarını; özellikle de gençleri derneğimize kazandırmalarını istiyoruz. Bütün belde halkının derneğimize üye olmalarını bekliyoruz.

1993 yılı çalışmalarımız hakkında, 1993 yılında yayınlanan ve bütün üyelerimize dağıtılan Mayıs, Temmuz ve Aralık ayları Haber Bültenimizde yeterli bilgi verildiğinden, tekrar olmaması bakımından, raporumuzda ayrıca bilgi verilmemiştir. Arzu edilen açıklamalar ayrıca yapılacaktır.

Derneğimizin daha etkin olabilmesi için komisyonlarımızın çalışması gerekmektedir. 1993 yılı içinde yapılan ankete göre, ilgilenenler arasında, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen 'Çevre Sorunları, Sağlığı ve Yeşillendirme Komisyonu' ile 'Yayın Komisyonu' toplantıları yapılmıştır. 'Turizm Komisyonu' ise toplanamamıştır. Bu toplantılarda bulunan üyelerimiz bir daha, kendiliklerinden, bir araya gelememiş ve toplanamamışlardır. Sadece, 'Yayın Komisyonu' adına Haber Bültenleri çıkarılmıştır.

Her şey, Yönetim Kurulu'ndan ve özellikle Derneği Başkanı'ndan beklenmektedir. Yönetim Kurulu, derneği temsil etmekle beraber, dernekler, kolektif çalışmayı gerektiren kurumlardır. Üyelerinin, ilgilendikleri konularda öne atılmaları, öneri getirmeleri, sorumluluk almaları, grup kurmaları ve önerdikleri etkinlikleri, Yönetim Kurulu eşgüdümünde, sonuna kadar götürmeleri ve sonuçlandırmaları gerekmektedir. Böyle bir etkinlik, sadece, sayın Leyla BAKANOĞLU tarafından yapılmış ve bildiğiniz kermes, kişisel gayretleri ile düzenlenmiş ve sonuçlandırılmıştır.

Aşağıda, tekrar sıralanan çalışma konularından bir veya birkaçında etkinlik göstermeye ve görev almaya, üyelerimizi davet ediyoruz:

Çevre ve çevre sağlığı, imar, yeşillendirme, trafik, turizm, kültür ve güzel sanatlar, kermes ve gelir sağlama, arşiv, panel, eğitim, önerilecek diğer konular.

Bu komiteler faaliyete geçmedikçe, üyelerimiz etkinlik göstermedikçe, sorumluluk almadıkça ve dernek, şikayet takip bürosu durumundan kurtarılmadıkça, derneğimiz gelişmesi imkansızdır. Sonuçta kapanmaya mahkumdur. Karar sizlerindir.

Bildiğiniz gibi, bültenimizin sürekli ve hiç olmazsa yılda üç veya dört kere çıkarılabilir hale gelmesi için tüzük değişikliği yapılmıştır. Bültenin yayınlanabilmesi isteniyorsa, bir üyemizin sorumlu müdürlüğü üstlenmesi, basım giderlerini karşılayacak ilan ve bağışları saplaması ve gerekli yapıları toplaması şarttır. Aksi halde bültenin çıkabilmesi tehlikeye girecektir. Haziran bülteni 5.750.000 TL'ye bastırılmıştır. Bu konuda da karar sizlerindir.

Üyemiz sayın Orhan İSKİT'in önerileri ile, Sabah ve Milliyet gazetelerinin dağıttığı ansiklopedilerden birer takım derneğimize temin edilmiştir. Bunların nasıl değerlendirileceği konusunda önerilerinizi bekliyoruz.

Derneğimizin 1994 yılı faaliyetleri de Haziran ayı Haber Bültenimizde açıklanmıştır. Bu açıklamalara ek olarak; Özel Çevre Koruma Kurumu Muğla Bölge Müdürlüğü'nden gelen yazıdan, inşaatlara ilgili yakınmalarımızın incelendiği ve durumun Ankara'daki Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'na iletildiği; ayrıca başkanlıktan gelen yazıdan da, azmak boyu kıyı şeridi projesinin, imar planının daha önce hazırlanması ve onaylanmasına rağmen, azmağı bozmayacak şekilde tadiline çalışıldığı öğrenilmiştir. Bilgilerinize sunuyoruz.

Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ile mahalli idareler ve gönüllü kuruluşlar arasında imzalanan, çevre koruma faaliyetlerine dair protokol, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu tarafından derneğimize de yollanmıştır. Bilgilerinize sunuyor, önerilerinizi bekliyoruz (ek 7).

Derneğimiz, bir defa Dernekler Masası'nca, iki defa Denetleme Kurulumuca denetlenmiştir. Denetleme raporlarını onaylarınıza sunuyoruz (ek 1, 2).

Ayrıca, derneğimizin mali durumunu gösterir, 1993 yılı kesin bütçemizi, 2 Ağustos 1994 itibariyle ara bütçemizi, bütçe raporumuzu ve bir sonraki gündem maddesinde görüşülmek üzere, 1994 yılı tahmini bütçemizi de (ek 3, 4, 5, 6) onaylarınıza sunuyoruz.

Tüzüğümüzün 18. maddesi 'b' fıkrasına dayanılarak, İlk Genel Kurulca, sayman üyeye ücret bağlanmaması karara bağlanmıştı. Bürosunu kullandığımız sayman üye Mustafa TAŞKESİĞİ'nin, bürosunun kullandığımız kısmının kirası derneğimizce ödenmektedir. Onaylarınıza sunuyoruz. Üyelik aidatlarında bir değişiklik yapılmamasını, faaliyetlerimizden dolayı aklanmamızı da onaylarınıza sunuyor, Derneğimizin mali gücünü arttırmak için bütün üyelerimizi bağış yapmaya ve toplamaya davet ediyoruz.

Mehmet DATÇA Aydın TURUNÇ

Başkan Vekilli Derneği Başkanı

Sayfa başına

DENETLEME RAPORU

05.01.1994 tarihinde, Denetleme Kurulu üyeleri olarak GÖKOVA-Akyaka'yı Sevenler Derneği'ne ait,

1) Gelir-Gider Defteri

2) Demirbaş Eşya Defteri

3) Bütçe ve Kesin Hesap Defteri

4) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

5) Üye Kayıt Defteri

6) Karar Defteri

7) Gelen-Giden Evrak Defteri

tarafımızdan denetlenmiştir. Bütün defterlerin düzenli olarak tutulmuş olduğu gözlenmiştir. Ayrıca Demirbaş Eşya, Gelir-Gider, Bütçe ve Kesin Hesap defterlerindeki kayıtlarla, fatura ve makbuzların birbirlerini tuttukları tespit edilmiştir.

Bu kayıtlara göre, 1993 yılında derneğin geliri:

Üyelik Aidatı: 6.110.000 TL.

Bağışlar: 4.560.000 TL olmak üzere toplam 15.998.096 TL'dir. Buna, 1992 yılından devralan 4.234 TL, vadesiz hesaptaki 2.874.330 TL ve vadeli hesaptan 7.500.000 TL ilave edildiğinde toplam yekün 26.376.660 TL olmaktadır.

Derneğin giderleri: 11.940.720 TL'dir. Bakiye 14.435.940 TL'dir. Derneğin döviz hesabında da 221.05 Sterlin'i vardır.

Denetleme Kurul Üyeleri

Orhan İskit Meral Calp Naci Kaya

GÖKOVA-Akyaka'yı Sevenler Derneği

2.8.1994 Tarihi İtibariyle

Sayfa başına

DENETLEME KURULU RAPORU

02.08.1994 tarihinde, Denetleme Kurulu üyeleri olarak derneğe ait

1) Gelir-Gider Defteri

2) Demirbaş Eşya Defteri

3) Bütçe ve Kesin Hesap Defteri

4) Alındı Belgesi Kayıt Defteri

5) Üye Kayıt Defteri

6) Karar Defteri

7) Gelen-Giden Evrak Defteri

tarafımızdan denetlenmiştir. Bütün defterlerin düzenli olarak tutulmuş olduğu gözlenmiştir. Üyelerden Ağustos 1994 sonu itibariyle 78 kişinin aidat borçlarını ödemediği ve mektup ile ihtar edildikleri, Yönetim Kurulu'nun 22.7.1994 tarih 50 sayılı kararı ile tüzük hükümlerine uygun olarak 10.8.1994'e kadar aidat borçlarını ödemeyenlerin Genel Kurul hazurun cetveline isimlerinin yazılmamasının karara bağlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca Demirbaş Eşya, Gelir-Gider, Bütçe ve Kesin Hesap defterlerindeki kayıtlarla, fatura ve makbuzların birbirlerini tuttukları tespit edilmiştir.

Bu kayıtlara göre 1.1.1994 - 2.8.1994 tarihleri arası derneğin gelirleri:

Üyelik Aidatları: 4.560.000 TL

Bağışlar: 1.800.000 TL

Giriş Aidatları: 75.000 TL

Banka Faizleri: 3.974.178 TL

olmak üzere

toplam Gelirler 10.409.178 TL'dir.

Buna ilaveten 1993'den devir 14.435.940 TL olmak üzere

Yekün 24.845.118 TL'sidir.

Derneğin toplam giderleri 11.073.500 TL.

Derneğin 2.8.1994 itibarı ile 13.771.618 TL hesabı vardır.

Ayrıca derneğin döviz hesabında 221.05 Sterlin'i vardır.

Denetleme Kurul Üyeleri

Orhan İskit Meral Calp Naci Kaya

GÖKOVA-Akyaka'yı Sevenler Derneği

Sayfa başına

BÜTÇE RAPORU

Sayın Üyelerimiz,

üçüncü Olağan Genel Kurulumuzda oylarınıza sunularak kabul edilen 27.550.000 TL üzerinden bağlanan 1993 yılı tahmini bütçesi 26.376.660 TL olarak gerçekleşmiştir.

Gelir rakamlarımız mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.

Tahmini Gerçek

Giriş Aidatları 1.250.000,- 1.075.000,-

Üyelik Aidatları 7.200.000,- 6.110.000,-

Bağışlar 3.500.000,- 4.560.000,-

Banka Faizleri 5.200.000,- 4.253.096,-

Gider rakamlarımız ise:

Kırtasiye 2.550.000,- 2.921.540,-

PTT ; ; ; 250.000,- ; ; 161.000,-

İlanlar 1.000.000,- ; ; 690.000,-

Bülten 5.000.000,- 2.656.380,-

Yardımlar 5.000.000,- 2.895.000,-

Kira 1.500.000,- 1.500.000,-

Sair 2.250.000,- 1.116.000,-

Bu masraflardan, kırtasiye giderleri, dağıttığı ansiklopedi için abone olunun Sabah gazetesinin 2.142.000 TL lif ücretini; yardımlar, belediyeye ve okula yapılan yardım ve alınan malzeme bedellerini; sair masraflar ise Genel Kurul masrafı ile, Ankara'ya giden üyemiz Remzi ERDOĞAN'ın harcırahını kapsamaktadır. Aralık ayı bülteni, faturası geç geldiğinden, 1994 yılı bülten basım masrafına dahil edilmiştir.

1994 yılına devredilen meblağ ise: 7.500.000 TL'si vadeli hesapta, 6.811.426 TL'si vadesiz hesapta ve 124.514 TL'si kasamızda olmak üzere 14.435.940 TL'dir. Bu miktar 1994 yılı tahmini bütçesinde öngörülen miktardan 4.435.940 TL daha fazladır.

Bunlara göre, 1994 yılı tahmini bütçemizin gelir kısmı: giriş aidatları, üyelik aidatları, bağışlar ve banka faizleri ile 1993 yılından devreden miktarla beraber 33.500.000 TL olarak bağlanmıştır.

Bütçemizin giderler kısmında ise, kırtasiye, PTT, ilan, yardım, bülten basımı, kira ve sair masraflar karşılığı 23.000.000,-- TL tahmini gelir gider farkı olan 10.500.000,-- TL ise, derneğimizin amaçları ve önerileriniz doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun alacağı karara göre sarf edilecek ve bakiyesi 1995 yılına devredilecektir.

Genel Kurul öncesi yapılan 2 Ağustos 1994 tarihli denetleme raporunda da belirtildiği gibi, 1994 yılı gelirimiz 1993 yılı bakiyesi ile beraber, 24.845.118 TL; giderimiz ise 11.073.500 TL'dir. Bülten basım masrafı, 1993 yılı Aralık ayı bülten basım masrafı olan 1.840.000 TL'sini da kapsamaktadır.

1994 yılı gelir gider farkının: 9.054.452 TL'si vadeli hesabımızda, 4.408.652 TL'si vadesiz hesabımızda ve 308.514 TL'si da kasamızda bulunmaktadır. Denetleme günü yatırılan aidatlardan dolayı kasamız yüksek gözükmektedir. Fazlalık bankaya yatırılmıştır.

Onaylarınıza sunarız

Sayman Üye

Mustafa TAŞKESİĞİ

Sayfa başına

GÖKOVA-Akyaka'yı Sevenler Derneği 1993 YILI HESAP ÖZETİ

GELİRLER

1992'den devir 10.373.564,-

Giriş Aidatları #9; #9; 1.075.000,-

Üyelik Aidatları #9; #9; 6.110.000,-

Bağışlar #9; #9; #9; 4.560.000,-

Banka Faizleri #9; #9; 4.253.096,-

Toplam 26.376.660,-

Toplam Sterlin #9; 221.05

GİDERLER

Kırtasiye #9; #9; 2.921.540,-

PTT 161.800,-

Bülten #9; #9; #9; 2.656.380,-

İlanlar 690.000,-

Belediyeye #9; #9; 1.170.000,-

Okula #9; #9; #9; 1.725.000,-

Kira #9; #9; #9; 1.500.000,-

Sair #9; #9; #9; 1.116.000,-

Toplam 11.940.720,-

1994'e devir 14.435.940,-

Toplam 26.376.660,-

Toplam Sterlin #9; 221.05

Sayman Üye

Mustafa TAŞKESİĞİ

YÖNETİM KURULU:

Başkan: Aydın TURUNÇ

Bşk .V.: Mehmet DATÇA

Sekreter: Levent GÖLCÜKLÜ

Sayman: Mustafa TAŞKESİĞİ

Üye: Yaşar GEDİKOĞLU

Üye: Yalçın NAZLIASLAN

Üye: Yılmaz TANKUT

GÖKOVA-Akyaka'yı Sevenler Derneği

1994 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

GELİRLER

1993'den devir 14.500.000,-

Giriş Aidatları 250.000,-

Üyelik Aidatları 9; 9; 8.000.000,-

Bağışlar 9; 9; 9; 2.750.000,-

Banka Faizleri 9; 9; 8.000.000,-

Toplam 33.500.000,-

Toplam Sterlin #9; 221.05

GİDERLER

Kırtasiye 9; 9; 2.550.000,-

PTT 9; 9; 9; 1.250.000,-

İlanlar 9; 9; 9; 1.000.000,-

Yardımlar 9; 9; 4.000.000,-

Bülten Basımı #9; #9; 10.000.000,-

Kira 9; 9; 9; 2.500.000,-

Sair 9; 9; 9; 2.000.000,-

Toplam 23.000.000,-

1995'e devir 10.500.000,-

Toplam 33.500.000,-

Toplam Sterlin #9; 221.05

Sayman Üye

Mustafa TAŞKESİĞİ

1994 YILI 2 AĞUSTOS DURUMU

GELİRLER

1993'den devir 14.435.940,-

Giriş Aidatları 9; 75.000,-

Üyelik Aidatları 9; 9; 4.560.000,-

Bağışlar 9; 9; 9; 1.800.000,-

Banka Faizleri 9; 9; 3.974.178,-

Toplam 24.845.118,-

Toplam Sterlin #9; 221.05

GİDERLER

Kırtasiye 9; 9; 1.250.000,-

PTT #9; 737.500,-

Bülten 9; 9; 9; 7.590.000,-

Okula #9; #9; #9; 1.187.950,-

İlan 307.500,-

Toplam 11.073.500,-

Banka 13.463.104,-

Kasa 308.514,-

Toplam 24.845.118,-

Toplam Sterlin #9; 221.05

Sayfa başına

T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI

ile

MAHALLİ İDARELER ve GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR ARASINDA

ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNE DAİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Amaç:

Madde 1- Bu protokolün amacı; Özel Çevre Koruma bölgelerinin sahip olduğu çevre değerlerinin korunması, iyileştirilmesi, mevcut çevre sorunlarının bilimsel ve teknik olarak belirlenmesi ve bu sorunların halkın da katılımı ile giderilmesi için toplumda çevre koruma anlayışının geliştirilmesini sağlamak.

Kapsam:

Madde 2- Bu protokol, KURUMUN ilgili mevzuatı ile 20 Nisan 1992 tarih ve 21205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Eğitim Yönetmeliği'nin belirlemiş olduğu çerçeve dahilinde, Datça-Bozburun ve Gökova Özel Çevre Koruma bölgelerinin sahip olduğu çevre değerlerinin korunması, iyileştirilmesi, mevcut çevre sorunlarının bilimsel ve teknik olarak belirlenmesi ve çevre koruma ile ilgili gerekli bilgilerin geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılarak, çevre koruma bilincinin yerleşmesini sağlamak için yapılacak çevre koruma ve eğitimi faaliyetlerinde işbirliğinin esaslarını kapsamaktadır.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri:

Madde 3-

A- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı:

a) KURUM; yurt çapında ve bölgelerde faaliyetlerini sürdüren gönüllü kuruluşlar ile mahalli idarelerin çevre koruma ve eğitimi faaliyetleri ile katı atık toplama kampanyaları ile ilgili ortak çalışmalar yürütebilecekleri zemini sağlar.

b) BÖLGELERDE düzenlenecek çevre koruma ve eğitimi programlarının yapılabilmesi için ilgili mercilerle gerekli yazışmaları yapar, seminer ve toplantıların yapılacağı yerlerin teminine yardımcı olur.

c) Müştereken düzenlenecek eğitim faaliyetleri için Bütçe Kanunu, bütçe uygulama talimatları ile tasarrufla ilgili genelge ve talimatlar hükümlerine göre imkanlar dahilinde katkıda bulunur.

d) Eğitim faaliyetlerinde eğitici olarak görev alacak eğitici adaylarının özelliklerinin yukarıda adı geçen yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eder, gerektiğinde eğiterek, uygun görülenlere gerekli eğitim görevini verir.

e) Gönüllü kuruluşların çevre koruma ve eğitimi faaliyetlerinde yararlanılmak üzere eğitim dokümanlarının geliştirilmesini ve zenginleştirilmesini teşvik eder.

f) Gerçekleştirilen çevre koruma ve eğitimi programlarında derlenen bilgilerin ve sonuçlarının eğitim dokümanı olarak basılmasına bütçe imkanları dahilinde katkıda bulunur.

g) Mahalli gönüllü kuruluşların bu protokol hükümlerine uygun biçimde aktif faaliyet gösterdiklerinin tasdiki halinde, bu protokole taraf olarak dahil edilmesine KURUMCA karar verilebilir.

h) Gerekli her türlü denetimi yapar.

B- Mahalli İdareler:

a) BÖLGELERDE düzenlenecek seminer ve toplantıların yapılacağı yerlerin teminine yardımcı olur.

b) Müştereken düzenlenecek eğitim faaliyetleri için Bütçe Kanunu ve bütçe uygulama talimatları ile tasarrufla ilgili genelge ve talimatlar hükümlerine göre, imkanlar dahilinde katkıda bulunur.

c) Katı atık toplama kampanyası ve faaliyetleri için saplayacağı geliri ve özellikle çevre temizlik vergisinden gerekli ödeneği bu amaca tahsis eder.

d) Gönüllü kuruluşların çevre koruma faaliyetlerinde yararlanılmak üzere eğitim dokümanlarının geliştirilmesini ve zenginleştirilmesini teşvik eder.

e) Seçilen hedef gruplarının özelliklerine göre hazırlanan ve basılan eğitim malzeme ve materyallerinin BÖLGELERDE, KURUMUN belirleyeceği programa göre dağıtımına yardımcı olur.

f) Mahalli halkın çevre konularında bilgi ve bilinçlendirilmesi için gereğinde bireysel ilişkiler kurulmasına yardımcı olur.

g) Seçilen hedef gruplarına çevre koruma eğitiminin bir parçası olarak konunun uzmanlarınca yerinde bilgi vermek amacıyla arazi gezileri ve toplantılar düzenlenmesine yardımcı olur.

h) Gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bu protokolün hükümleri dahilinde KURUMLA mutabık kalarak basını bilgilendirebilir.

C- Gönüllü kuruluşlar:

a) KURUMUN ilgili mevzuatı çerçevesinde, adı geçen BÖLGELERDE resmi yazışmaları KURUMCA yapılan, çevre koruma ve eğitimi faaliyetleri ile katı atık toplama kampanyasının organizasyonunu mahalli idarelerle birlikte yaparlar ve gerçekleştirirler.

b) Seçilen hedef grupların özelliklerine uygun olarak eğitim malzeme ve / veya materyallerinin taslaklarını hazırlar, geliştirir ve KURUMUN onayına sunarlar, onayı müteakip bir nüshasını KURUMA teslim ederek, tarafların belirleyeceği ortak programa göre dağıtımını yaparlar.

c) Mahalli halkın çevre konularında bilgi ve bilinçlendirilmesi için gereğinde bireysel ilişkiler girerek aktif rol üstlenirler.

d) İlgili yönetmelik hükümlerine göre, KURUMLA mutabık kalarak eğiticileri seçerler.

e) Seçilen hedef gruplarına çevre koruma eğitiminin bir parçası olarak konunun uzmanlarınca yerinde bilgi vermek amacıyla arazi gezileri ve toplantılar düzenlerler.

f) İşbu protokol dahilindeki faaliyetlerin yabancı uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirilmesinin planlanması halinde, 29.4.1988 tarih ve 19799 sayılı Resmi Gazetemde yayımlanarak yürürlüğe giren 4.4.1988 tarih ve 12839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yetkili mercilerden gerekli izni alarak faaliyetlerini KURUMUN onayı ile düzenler.

g) Çevre koruma ile ilgili faaliyetler hakkında görüş verir ve destek olurlar.

h) 2908 sayılı "Dernekler Kanunu" hükümlerine uyarlar.

i) Protokol kapsamına giren ortak faaliyetler hakkında, işbu protokol hükümleri dahilinde, KURUMLA mutabık kalarak basını bilgilendirebilirler.

Çeşitli Hükümler:

Madde 4- İşbu protokol ile yürütülecek her bir faaliyet için mahalli idarenin yetkili bulunduğu alan bazında, taraflarca müştereken ayrı bir uygulama programı ve bütçe hazırlanarak yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu işbirliği protokolü hükümlerine göre, adı geçen BÖLGELERDE gerçekleştirilecek olan çevre koruma ve eğitimi faaliyetlerinin yürütülebilmesi için KURUM, mahalli idare ve her bir gönüllü kuruluş kendi bünyesinden seçeceği birer proje yürütücüsü belirleyecektir. Yapılacak çalışmaların her aşamasında söz konusu proje yürütücüleri bir birlerini bilgilendirerek üst makamlarına da bilgi verilmesini sağlayacaklardır.

Fesih:

Madde 6- İşbu protokol hükümlerinin uygulanmasından çıkan anlaşmazlıklar, görüşmelerle çözüme kavuşturulur. Uygulamada, protokol hükümlerine aykırılık KURUMCA belirlendiğinde, protokol hükümlerine uyulması ve aykırılığın giderilmesi ihtar edilir. İhtara rağmen aykırılık devam ederse, KURUM protokolü tek taraflı feshi etmeye yetkilidir.

Süre:

Madde 7- İşbu protokol 9.12.1994 tarihine kadar geçerlidir. Sürenin bitiminden bir ay önce taraflar, sözleşmesin uzatılmasını istemedikleri takdirde protokol yıl sonunda sona erer.

Yürürlük:

Madde 8- İşbu protokol taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Rıza AKÇALI

ÇEVRE BAKANI

Akyaka Belediye Başkanlığı

İsmail AKKAYA

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

Mustafa KETEN

Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu

Prof. Dr. Barış MATER