homepage  

.

GÖKOVA-AKYAKA’YI SEVENLER DERNEĞİ

Tüzük özeti

Madde 1
Derneğin Adı:  GÖKOVA - AKYAKA’YI SEVENLER DERNEĞİ

Derneğin kısaltması: G.A.S.-Der’dir

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2

Derneğin Merkezi Muğla Akyaka Beldesindedir. Şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

 Madde 3

Derneğin amacı, Türkiye’de, öncellikle Gökova-Akyaka ve bölgesinde olmak üzere yurdun  doğasını korumak, çevre kirlenmesini önlemek, yerleşik yapının ve geleneksel yaşam özelliklerini dikkate alarak gelişmesinin ve turizmin sürdürebilirliğini sağlamak, kültürel ve eğitsel etkinliklerini desteklemek ve yardımcı olmaktır.

Dernek bu amacını yerine getirebilmek için çeşitli faaliyetler ve etkinliklerde bulunabilir:

 1. Belde altyapı hizmetlerinden noksan olan kanal, içme suyu, yol kaldırım ve drenaj girişimlerinin gelişen ihtiyaçlara göre ve çevreyi bozmayacak şekilde yürütülmesine yardımcı olur.
 2. Türkiye’nin doğa varlıklarının, örneğin canlı türlerinin ve bitki örtüsünün korunması ve araştırması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine girer. Ağaç ve çiçek dikme şenlikleri düzenler.
 3. Çevre bilinci ön plana alınarak,  Türkiye’deki deniz ve akarsuların korunması, temizliği ve bunlardan halkın olabildiğince yararlanması için gerekli etkinliklerde bulunur.
 4. Türkiye’deki yeşil alanların korunması ve halkın buralardan yararlanması için gerekli etkinliklerde bulunur. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Yeşil saha, park çocuk bahçeleri ve meydanların düzenlenmesine yardımcı olur.
 5. Gökova Körfezi ve Akyaka Beldesi çevresinde kültür, sanat ve doğa varlıklarının yok edilmemesi için ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur.
 6. İmar planı ve yönetmeliğinin uygulanması ve çarpık yapılaşmanın önlenmesinde resmi makamlara yardımcı olur.
 7. Hava, su, toprak ve gürültü kirliliği yaratan; katı atıkların toplanması, taşınması ve yok edilmesi, tarımsal ilaçların yanlış kullanılması, trafik yoğunluğu ve yarattığı sorunların önlenmesi ve bu yolla çevreye ve halk sağlığına verilen zararın en aza indirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 8. Anayasa ve yasalarda yer alan çevre koruması ile ilgili bağlayıcı hükümlerin halk tarafından öğrenilip benimsenmesi uygulamaya açıklık getirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunur ve bu konularda yönetime destek olur.
 9. Tüzüğün temel ilkesi ile çelişmeyen konularda şenlik ve kutlamalar düzenler ve bu gibi şenlik ve kutlama olaylarına katılıp destekler.
 10. Yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda sürdürebilir turizmin ve tarımın gelişmesi için gerekli çalışmaları yapar, ilgili kuruluşlarla işbirliğine girer.
 11. Dernekler Yasasına uygun olarak Lokaller açar veya kurdurur, kendisi bir lokal kiralayabilir.
 12. Dernek ilke, amaçları doğrultusunda arşiv, eğitim, araştırma ve uygulama çalışmaları yapar, bu çalışmaları üyelerine, belde ve çevre halkına bildirir. Kültür amaçlı geziler düzenler, görsel gösteriler hazırlatır, gösterimini sağlar, ulusal ve uluslararası doğayı koruma etkinliklerine katılır.
 13. Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek ve yaymak için her türlü süreli veya süresiz bülten, broşür, dergi, gazete, kitap vesaire yayınabilir.
 14. Ticari faaliyetlerde bulunarak (büfe, plaj işletmeciliği, çay ocağı v.b.) elde edilecek gelirlerin dernek gelirlerine dahil edilir.

 Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal, kültürel, bilimsel ve doğa koruma alanlarında faaliyet gösterir.

sayfa başına