dernegimize

GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ
Nail ÇAKIRHAN Mah. 48 650 Akyaka / ULA / MUĞLA ~ TURKEY


 

GÖKOVA-AKYAKA'YI SEVENLER DERNEĞİ

1993 YILI FAALİYET RAPORU

Sayın Üyelerimiz,

üçüncü yılını doldurmuş olan derneğimizin, dördüncü Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu olarak hepinizi saygı ile selamlar, toplantımıza katıldığınız için teşekkürlerimizi sunarız.

Derneğimizin üye sayısının 124 olmasına karşın, üyemiz, Nisan ve Temmuz aylarında posta ile yolladığımız uyarı mektuplarımıza ve belediye hoparlöründen yapılan duyurumuza rağmen, üyelik aidatlarını ve geçmiş yıllara ait borçlarını ödemediklerinden, tüzüğümüzün 7. ve 13. maddelerinden ötürü, Genel Kurulumuza katılma haklarını kaybetmişlerdir.

Bu üyelerimizin, önümüzdeki dönemde, aidat borçlarını ödeyeceklerini ummaktayız. Onları tekrar aramızda görmek istiyoruz.

Bütün üyelerimizden, üye sayımızı arttırmada, yönetime yardımcı olmalarını; özellikle de gençleri derneğimize kazandırmalarını istiyoruz. Bütün belde halkının derneğimize üye olmalarını bekliyoruz.

1993 yılı çalışmalarımız hakkında, 1993 yılında yayınlanan ve bütün üyelerimize dağıtılan Mayıs, Temmuz ve Aralık ayları Haber Bültenimizde yeterli bilgi verildiğinden, tekrar olmaması bakımından, raporumuzda ayrıca bilgi verilmemiştir. Arzu edilen açıklamalar ayrıca yapılacaktır.

Derneğimizin daha etkin olabilmesi için komisyonlarımızın çalışması gerekmektedir. 1993 yılı içinde yapılan ankete göre, ilgilenenler arasında, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen 'Çevre Sorunları, Sağlığı ve Yeşillendirme Komisyonu' ile 'Yayın Komisyonu' toplantıları yapılmıştır. 'Turizm Komisyonu' ise toplanamamıştır. Bu toplantılarda bulunan üyelerimiz bir daha, kendiliklerinden, bir araya gelememiş ve toplanamamışlardır. Sadece, 'Yayın Komisyonu' adına Haber Bültenleri çıkarılmıştır.

Her şey, Yönetim Kurulu'ndan ve özellikle Derneği Başkanı'ndan beklenmektedir. Yönetim Kurulu, derneği temsil etmekle beraber, dernekler, kolektif çalışmayı gerektiren kurumlardır. Üyelerinin, ilgilendikleri konularda öne atılmaları, öneri getirmeleri, sorumluluk almaları, grup kurmaları ve önerdikleri etkinlikleri, Yönetim Kurulu eşgüdümünde, sonuna kadar götürmeleri ve sonuçlandırmaları gerekmektedir. Böyle bir etkinlik, sadece, sayın Leyla BAKANOĞLU tarafından yapılmış ve bildiğiniz kermes, kişisel gayretleri ile düzenlenmiş ve sonuçlandırılmıştır.

Aşağıda, tekrar sıralanan çalışma konularından bir veya birkaçında etkinlik göstermeye ve görev almaya, üyelerimizi davet ediyoruz:

Çevre ve çevre sağlığı, imar, yeşillendirme, trafik, turizm, kültür ve güzel sanatlar, kermes ve gelir sağlama, arşiv, panel, eğitim, önerilecek diğer konular.

Bu komiteler faaliyete geçmedikçe, üyelerimiz etkinlik göstermedikçe, sorumluluk almadıkça ve dernek, şikayet takip bürosu durumundan kurtarılmadıkça, derneğimiz gelişmesi imkansızdır. Sonuçta kapanmaya mahkumdur. Karar sizlerindir.

Bildiğiniz gibi, bültenimizin sürekli ve hiç olmazsa yılda üç veya dört kere çıkarılabilir hale gelmesi için tüzük değişikliği yapılmıştır. Bültenin yayınlanabilmesi isteniyorsa, bir üyemizin sorumlu müdürlüğü üstlenmesi, basım giderlerini karşılayacak ilan ve bağışları saplaması ve gerekli yapıları toplaması şarttır. Aksi halde bültenin çıkabilmesi tehlikeye girecektir. Haziran bülteni 5.750.000 TL'ye bastırılmıştır. Bu konuda da karar sizlerindir.

Üyemiz sayın Orhan İSKİT'in önerileri ile, Sabah ve Milliyet gazetelerinin dağıttığı ansiklopedilerden birer takım derneğimize temin edilmiştir. Bunların nasıl değerlendirileceği konusunda önerilerinizi bekliyoruz.

Derneğimizin 1994 yılı faaliyetleri de Haziran ayı Haber Bültenimizde açıklanmıştır. Bu açıklamalara ek olarak; Özel Çevre Koruma Kurumu Muğla Bölge Müdürlüğü'nden gelen yazıdan, inşaatlara ilgili yakınmalarımızın incelendiği ve durumun Ankara'daki Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'na iletildiği; ayrıca başkanlıktan gelen yazıdan da, azmak boyu kıyı şeridi projesinin, imar planının daha önce hazırlanması ve onaylanmasına rağmen, azmağı bozmayacak şekilde tadiline çalışıldığı öğrenilmiştir. Bilgilerinize sunuyoruz.

Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ile mahalli idareler ve gönüllü kuruluşlar arasında imzalanan, çevre koruma faaliyetlerine dair protokol, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu tarafından derneğimize de yollanmıştır. Bilgilerinize sunuyor, önerilerinizi bekliyoruz (ek 7).

Derneğimiz, bir defa Dernekler Masası'nca, iki defa Denetleme Kurulumuca denetlenmiştir. Denetleme raporlarını onaylarınıza sunuyoruz (ek 1, 2).

Ayrıca, derneğimizin mali durumunu gösterir, 1993 yılı kesin bütçemizi, 2 Ağustos 1994 itibariyle ara bütçemizi, bütçe raporumuzu ve bir sonraki gündem maddesinde görüşülmek üzere, 1994 yılı tahmini bütçemizi de (ek 3, 4, 5, 6) onaylarınıza sunuyoruz.

Tüzüğümüzün 18. maddesi 'b' fıkrasına dayanılarak, İlk Genel Kurulca, sayman üyeye ücret bağlanmaması karara bağlanmıştı. Bürosunu kullandığımız sayman üye Mustafa TAŞKESİĞİ'nin, bürosunun kullandığımız kısmının kirası derneğimizce ödenmektedir. Onaylarınıza sunuyoruz. Üyelik aidatlarında bir değişiklik yapılmamasını, faaliyetlerimizden dolayı aklanmamızı da onaylarınıza sunuyor, Derneğimizin mali gücünü arttırmak için bütün üyelerimizi bağış yapmaya ve toplamaya davet ediyoruz.

Mehmet DATÇA Aydın TURUNÇ

Başkan Vekilli Derneği Başkanı