home - thanks and good bye

 

 

SUKUŞU HABİTAT (YAŞAM ALANI) DERSİ

Uludağ Üniversitesi, Bursa, 8 Şubat 2001

Stacy Özesmi

Neden Habitat Tanımı Gerekir?

 • Habitat tanımı olmadan kuş sayımları eksık saılır,
 • Kuşlar değişen çevresel koşullara hemen tepki verirler,
 • Kuşların sulak alan kullanımındaki değişikliklerin çoğu değişen çevresel şartlardandır.

Neden Habitat Tanımı Gerekir?

 • Sulakalanlar doğal olarak dinamiktir,
 • Su seviyeleri değişince su bitkilerinin ve omurgasızların kompozisyonu ve popülasyonu değişir,
 • Amacımız kuşları etkileyebilecek olumlu ve olumsuz şartları belirleyebilmektir.

Terimler

 • Sulakalanlar (wetlands)
 • Teritori, revir (territory)
 • Barınma alanı (home range)
 • Niş (niche)
 • Yaşam alanı, habitat (habitat)

Ramsar'a göre Sulakalanlar:

 • "alçak gelgitte altı metreyi aşmayan deniz suyu alanlarını da kapsamak üzere doğal ya da yapay; sürekli ya da geçiçi; durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu sulu; bataklık, ıslak çayırlar, turbalık ya da bataklıklar"

Ramsar'a göre Sulakalanlar ayrıca:

 • bitişik nehir kıyısı ya da deniz kıyısı bölgeleri ve sulak alanların yanında yer alan ve alçak gelgitte altı metreyi aşan denizler"

5 sulakalanlar stistemi

 • Marin (Denizel)

  - kıyı lagünlerini, kayalık kıyıları ve mercan adalarını içeren kıyı sulak alanları

 • Estuar (Haliç)

  - deltalar, gelgit bataklıklar ve mangrov bataklıkları içeren sulak alanlar

5 sulakalanlar sistemi

 • Lakustrin (Gölsel)

  - Göllerle birleşen sulak alanlar

 • Riverin (Akarsu)

  - ırmak ve nehir boylarındaki sulak alanlar

 • Palustrin (Bataklık)

  - bataklıklar

Terimler

 • Teritori, revir

  - Kuş tarafından üremek ve beslenmek için belirlenen ve korunan alan.

 • Barınma alanı

  - Daha büyük, ihtiyaçların karşılandığı, genel kullanım alanı, kuş tarafından belirleme ve koruma daha as belirgin.

Terimler

 • Niş

  - Habitat yaşam alanının uzamsal ve yapısal parçalarını tanımlarken, niş daha çok türün hayvan topluluğu içindeki rolünü betimler.

Terimler

 • Habitat, Yaşam alanı

  - Bir kuşun besin, su barınma, dinlenme ve yer ihtiyaçlarını karşıladığı yer.

  - Aynı kuş değişik etkinlikler için değişik yerleri kullanacak ve bu kullanımlarda mevsimlere göre değişecektir.

  - Sadece bitkileri değil aynı zamanda bitkilerin yapısını, tabakalanmasını, ölü hallerini, kayalar, ırmak kenarları gibi abiotik yapıları da kapsar.

Kuşları etkileyen sulakalan özellikleri

 • Basen büyüklüğü
 • Basen-kıyı yapılanması
 • Basen rüsübat yapısı (kil, silt, kum, vs.)
 • Su geçirgenliği, tuzluluğu, buzlanma,
 • Su derinliği
 • Su kolunu yapısı, bitkilerin tabakalanması ve dağılımı.

Kuşları etkileyen sulakalan özellikleri

 • Hidroloji: akıntı, dalga, gel-git
 • Irmak eğimi ve hacmi
 • Vejetasyon içinde açıklıklar ve havuzlar (büyüklük ve dağılım)
 • Vejetasyon zonları
 • Su-bitki alanı oranı
 • Bitki yoğunluğu
 • Bitki yüksekliği

Kuşları etkileyen sulakalan özellikleri

 • Bitki dayanıklılığı veya sağlamlığı
 • Bitki'nin yapıya bağlı yere ışık geçirgenliği: otsu, yapraklı, odunsu, çalı, ağaç, vs.
 • Dikey tabakalanma ve yüzeyler

Sulakalan Zonları

 • Açık su
 • Sualtı bitkileri
 • Yüzen bitkileri - sumercimeğigiller
 • Yapraklı yüzen bitkiler - nilüferler
 • Suüstü bitkileri - dayanıklı veya dayanıksız
 • Otlar - ıslak çalılar
 • Odunsu bitkiler - çalılar, ağaçlar

Habitat Bilgisi

 • Ada
 • Akarsu Ağzı
 • Tuzcul bataklık
 • Kumul
 • Çakıllık
 • Kayalık kıyı

Habitat Bilgisi

 • Açık deniz (?)
 • Sulakalan (genel)
 • Delta
 • Göl (tatlı)
 • Göl (acı)
 • Akarsu
 • Subasar orman
 • Turbalık

Tehdit Bilgisi

 • Ağaç kesimi
 • Madencilik
 • Kurutma
 • Saz kesimi veya yakımı
 • Kaçak avcılık
 • Aşırı otlatma
 • Kirlilik
 • Diğer...

Sukuşları be besinlerine örnekler

 • Düdükçünler, yağmurcunlar - omurgasızlar,
 • Kaşıkgaga - yüzey beslenimi ile omurgasız hayvan ve tohum yer,
 • Dikkuyruk-omurgasız için çamur süzer,
 • Batağanlar-balık ve omurgasız için dalar.

Sukuşları ve habitatlarına örnekler

 • Derin açık sular - dalgıçlar, pelikanlar, karabataklar, balık kartalı, derin sulara dalan patkalar.
 • Sualtı bitkileri - sakarmeke, bozördek, fiyu, kirik, yeşilbaş

Sukuşları ve habitatlarına örnekler

 • Yapraklı yüzen bitkiler - sutavukları, sumrular.
 • Sağlam veya dayanıklı suüstü bitkileri - yuvalamak için sutavuğu, balıkçıl, balaban ve çeltikçi
 • Dayanıksız çayır benzeri suüstü bitkileri - uzunbacak, kılıçgaga, kızkuşu ve yağmurcunlar

Sukuşları ve habitatlarına örnekler

 • Bitkisiz sığ sular, çamur düzlükleri - yağmurcunlar,
 • Kumluk adalar ve yarımadalar - yuvalayan sumrular ve cılıbıtlar
 • Gel-git düzlükleri - ak kumkuşu, büyük kumkuşu ve taşceviren