PDF olarak indir

UYGARCA


Uygar Özesmi uygar.ozesmi@me.com

Çevre ve Doğa Koruma Baharı

Heike Thol-Schmitz, nam-ı diğer Bahar Suseven, 50 yıllık kısa yaşamına dünyaları sığdırdı...

Harekete küresel
ve ulusal bağlantılar kuran bir yerel mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bizzat uygulayarak gösterdi.


Bazen hareketlerin insanlardan oluştuğunu unutuyorum. Çevre ve doğa koruma hareketini bir bütün gibi düşünüyor ve o bütün üstün- den düşünüyor ve yorum yapıyo- rum. Yanılıyorum. Hareketin içinde insanlar, birden bir birey olarak daha belirgin bir biçimde, doğum- larda ve ölümlerde ortaya çıkıveri- yorlar. Her ikisinde de, onları kay- bettiğimizde birden çok daha güçlü algılıyoruz çünkü rutin bozuluyor. Doğumlarda bebeğe bir süre odak- lanan ebeveynler, hareketin içinden düşüyorlar, daha sonra da bebek büyüdüğünde yavaş yavaş tekrar dahil olmaya başlıyorlar ancak artık adanmışlıkları ve risk alma eğilim- leri başlarda olduğu gibi olmuyor. Yaşamlarının sonunda ise onları mezara uğurlarken hareketin için- den bir daha geri dönmemek üzere kaybediyoruz. Onların yeri ancak harekete yeni katılanlar tarafından doldurulabiliyor. Fakat yeri doldu- rulması neredeyse imkansız insan- lardan birini, Heike Thol-Schmitz’i nam-ı diğer Bahar Suseven’i 18
Haziran’da kaybettik.
Heike, eşi Thomas ile beraber 26

yıldır Gökova Akyaka’da, Azmak’ta doğanın içinde küçücük bir Nail Ça- kırhan evinde mütevazı bir yaşam sürdürüyordu. Doğal olarak Heike önce Gökova Termik Santrali’ne karşı verilen mücadelede yer aldı. On yıl kadar önce de Türkiye Cum- huriyeti vatandaşlığına geçerek Bahar Suseven ismini aldı. Çünkü gönlünü baharın kuş cıvıltılarına ve sulak alanların su samuru ve kuşları başta olmak üzere bütün o biyolojik çeşitliliğine kaptırmıştı. Heike 1995’te Gökova-Akyaka’yı Sevenler Derneği Başkanı olarak seçildi ve sonuna kadar görevini sürdürdü. Thomas ile düzenlediği resim sergileri ve kültür etkinlikleri- nin yanısıra, Akyaka’nın ve Gökova civarının korunması için mücadele verdi. Ancak çalışmaları sadece ye- relde kalmadı. Ulusal düzeyde Ulu- abat Gölü’nden Van Gölü’ne kadar Türkiye doğasının korunması için inanılmaz bir kararlılık, tutku ve heyecanla çalıştı. Hayal etti, kâğıda döktü, yaşama geçirdi, yazdı, anlattı ve durmadan üretti durdu.
Bahar, başta Doğal Hayatı Koruma
Derneği, WWF Türkiye, Sualtı Araş-

tırmaları Derneği, Doğa Derneği, TEMA Vakfı olmak üzere neredey- se bütün doğa koruma sivil toplum kuruluşlarında bir dönem ya çalıştı ya da projelerinde yer aldı. Yaptığı araştırmaları raporlar ve makaleler haline getirdi. Eşi Thomas Schmitz bütün bu mücadelelerde ona büyük destek oldu, hep yanında yer aldı, onlar bir ayrılmaz ekipti. Ulusal ol- duğu kadar uluslararası kuruluşlar- la da sayısız işbirliklerine gitti. Son olarak WWF ile Tunus, Fas, Ceza- yir, Yunanistan ve Korsika adasını kapsayan Akdeniz Su Mirası proje- sini bitirmişti.

Doğanın Yeniden Uyanışı
Bahar 50 yıllık kısa yaşamına dün- yaları sığdırdı... Harekete küresel ve ulusal bağlantılar kuran bir yerel mücadelenin ne kadar önemli oldu- ğunu bizzat uygulayarak gösterdi. Kararlı ve çalışkan bir insanın na- sıl fark yaratabileceğinin en güzel örneğini, yaşamıyla verdi. Ölümler bize değer yaşamları hatırlama, anlatma ve istersek yaşama imkanı sağlıyor. Üstelik Bahar doğanın ye- niden uyanışının simgesi...

AĞUSTOS 2012 / EKOIQ 81